วันที่ 23 กันยายน 2564 หน่วยงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2564

23 กันยายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 23 กันยายน 2564

อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2564
เพื่อสรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และหน่วยงานตรวจสอบภายใน นางโสภี  เสนพงษ์ 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยนางสาวขวัญจิต  เยาวชิรพงศ์  นางสาววัลวิสา  ถมทอง  และนางสาวภัทรณิชา  สุภัทรชัยวงค์  นักตรวจสอบภายใน 
เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เวลา 15.00  - 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์