ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 10

1 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์