บุคลากร

นางโสภี เสนพงษ์
(หัวหน้างานตรวจสอบภายใน)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (16500)

อีเมล์ : sophee.s@yru.ac.th


นางสาวขวัญจิต เยาวชิรพงศ์
(นักตรวจสอบภายใน)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (16500)

อีเมล์ : kwanjit.y@yru.ac.th


นางสาววัลวิสา ถมทอง
(นักตรวจสอบภายใน)

เบอร์ติดต่อ : 073 - 299699 (16500)

อีเมล์ : wanwisa.t@yru.ac.th


นางสาวภัทรณิชา สุภัทรชัยวงค์
(นักตรวจสอบภายใน)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (16500)

อีเมล์ : phanicha.s@yru.ac.th